Zespół projektowy 

prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Kierowniczka projektu

Literaturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierowniczka Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka monografii: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po utworach fabularnych, Wydawnictwo Fosze, Rzeszów 2000; „Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008; Emigrantki – Nomadki – Wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015; Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019; Spory o powieść w dyskusjach krytycznoliterackich drugiej emigracji niepodległościowej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2021. Redaguje serię Z archiwum pisarza. Opublikowała ponad 120 artykułów, rozpraw naukowych, haseł słownikowych, redagowała i współredagowała 32 tomy zbiorowe. Zainteresowania badawcze: polska literatura emigracyjna i migracyjna, literatura kobieca XX i XXI wieku, antropologia kultury.

Kontakt: jpasterska@ur.edu.pl  

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR
Dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR
Członkini zespołu projektowego

Literaturoznawczyni, pracuje w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, członkini Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka monografii: Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Biblioteka Frazy, Rzeszów 2009; „Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015; a także kilkudziesięciu artykułów i szkiców; współredaktorka tomów zbiorowych: Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, Rzeszów 2011; Obszary polonistyki 5. Internet a język, literatura i kultura współczesna, Rzeszów 2021. Zainteresowania badawcze: polska literatura emigracyjna, pisarstwo kobiet, literatura pogranicza kultur i literatura popularna.

Kontakt: apaliwoda@ur.edu.pl  

dr hab. Anna Wal, prof. UR
Dr hab. Anna Wal, prof. UR
Członkini zespołu projektowego

Literaturoznawczyni, kierowniczka Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka książek: Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002; Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014; a także rozpraw i artykułów; współredaktorka monografii zbiorowych: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1-2, Rzeszów 2007; I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, Rzeszów 2016. Zainteresowania badawcze: proza dwudziestolecia międzywojennego, zagadnienia literackich reprezentacji doświadczeń wojennych, literatura emigracyjna, pisarstwo kobiet.

Kontakt: awal@ur.edu.pl  

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR
Dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR
Członkini zespołu projektowego

Literaturoznawczyni i teatrolożka zatrudniona w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2020 roku pełni funkcję Zastępczyni Dyrektora Instytutu ds. ogólnych i naukowych). Zajmuje się dwudziestowieczną i najnowszą literaturą, biografistyką, dokumentacją literacką oraz teatrem awangardowym. Współpracuje z Polskim Słownikiem Biograficznym. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Opublikowała monografie Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej (2008) oraz Maski historii, strzępy współczesności. Studium o biografii i twórczości Władysława Lecha Terleckiego (2018). Redagowała i współredagowała tomy poświęcone literaturze XX wieku i teatrowi XX i XXI wieku oraz tomy poetyckie i wspomnieniowe. Uprawia krytykę literacką i teatralną. Należy do redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza” i Rocznika Naukowego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego „Warstwy”. Bierze udział w realizowanym od 2019 roku ogólnopolskim projekcie artystycznym „Latający Teatr Kantorowi”.

Kontakt: ajamrozek@ur.edu.pl 

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
Dr Krystyna Gielarek-Gorczyca
Członkini zespołu projektowego

Literaturoznawczyni, medioznawczyni, copywriterka, specjalistka content marketingu. Adiunktka w Zakładzie Kultury Mediów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka artykułów, m.in.: „Samotność wchłonęła wszystko”… - wdowieństwo w prozie kobiecej międzywojnia na przykładzie powieści Anieli Gruszeckiej „Przygoda w nieznanym kraju”, [w:] Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneko, Kraków 2015; Wokół twórczości prozatorskiej Anieli Gruszeckiej, [w:] Dwudziestolecie międzywojenne. Nowe spojrzenia, red. J. Pasterski, Rzeszów 2019. Zainteresowania badawcze: monomit w prozie psychologicznej pisarek XIX i XX wieku, twórczość krytyczna i literacka polskich pisarek XIX i XX wieku.

Kontakt: kgielarek@ur.edu.pl  

mgr Erwina Dybisz
Mgr Erwina Dybisz
Członkini zespołu projektowego

Doktorantka w Uniwersytecie Rzeszowskim. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą twórczości literackiej Janiny Kościałkowskiej. Członkini Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Autorka artykułów, m.in.: Jest Pan dla nas „Kazimierzem Wielkim”. Kilka przyczynkarskich uwag o listach Janiny i Wacława Kościałkowskich do Kazimierza Wierzyńskiego, „Tematy i Konteksty” 2020 nr 10; Literackie świadectwo (nad)wrażliwej pamięci. Kilka uwag o „Łodzi bukowej” Janiny Kościałkowskiej, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość” 2020 nr 2. Dotychczas zrealizowała dwa projekty badawcze służące rozwojowi młodych naukowców. Zainteresowania badawcze: polska literatura emigracyjna, proza kobieca.

Kontakt: erwina.dybisz@gmail.com  

Znaki strona www

Finansowanie

Kierowniczka projektu - prof. dr hab. Jolanta Pasterska
Okres realizacji - 20.09.2022 - 20.09.2027
Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Instytucja finansująca - Ministerstwo Edukacji i Nauki / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Wartość projektu - 661 415,00 PLN
Wartość dofinansowania - 661 415,00 PLN

NPRH
UR
MEiN RP

© Copyright 2023-2028 Uniwersytet Rzeszowski - All Rights Reserved
Powstanie strony internetowej sfinansowano w ramach grantu Słownik biograficzny polskich pisarek emigracyjnych 1939-1989 realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe” NPRH/DN/SP/495640/2021/10)